GÜRHAN TÜMER anısına İZMİR ÜTOPYALARI

İZMİR SMD │ ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 2017

ŞARTNAME

 

Bu yarışma, mimarlığa düşün dünyası üzerinden geliştirdiği çalışmaları ve eleştiri ortamındaki farklı duruşuyla öne çıkan, 2013 yılında aramızdan ayrılan onur üyemiz GÜRHAN TÜMER anısına İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından açılmaktadır.

AMAÇ

Düşün dünyası toplumsal değişim ve dönüşüm dönemlerinde yaşanan sorunlara alternatif model önerileri sunmuştur. Yazın ortamında yer bulmuş, Ütopya olarak kavramsallaşan bu modellerin pek çoğu toplumsal sorunlara çözüm getirmekle birlikte, mekânsal öneriler de geliştirmişlerdir. 20.yy başlarından itibaren ise özellikle kentsel yaşantıyı tarif eden, yeniden-kurgulayan, mekânsal çözümler üreten pek çok kentsel ve mimari ütopya kurgulanmıştır. Bu öneriler kimi zaman gerçekleşemeyecek hayaller olarak kalmışlarsa da pek çoğu gelecek için ufuk açan, yol gösteren, öncülük eden çalışmalar olarak mimarlık literatüründe yerlerini almışlardır. İzmir Serbest Mimarlar Derneği'nin düzenlediği bu yarışma da, toplumsal, morfolojik ve tarihsel arka planına dayalı yapısı gereği mimarlık alanına ilişkin zengin birikime sahip, içerdiği ve geleceğe dönük potansiyelleriyle birlikte, küresel değişimin etkileri ile yüzleşen İzmir kentinin karşı karşıya kaldığı mekânsal sorunlara çözüm önerileri geliştirecek ve geleceğe alternatifler sunarak, kentin vizyonuna katkı koymayı amaçlamaktadır.

2017 TEMASI: “FORMSUZ”

Her türlü keskinlik tanımının ve kategorik ayrımın buharlaşarak hızla geçersizleştiği günümüz dünyasında, sınırları eriten, deneyimleri akışkan hale getiren, koordinatları çözerek bulutsu yapılara dönüştüren hızlanmış zaman, değişken konumlar ve yüzergezerlik üzerine zihinsel olarak yoğunlaşmak mimarlık ortamı için kaçınılmaz görünüyor. Zaman, mekân, form ve içeriğin akışkan ve sabitlenemez halleri, kentlerin geleceğini tahayyül etmek için a priori olgular haline geliyor.

Formun mimarlıkta her zaman kontrol mekanizması olarak kullanıla geldiği söylenebilir. Form, mimarlığa organizasyonel yapısını kazandırdığı gibi düzen, oran vb. normatif nitelikleri ile ona sembolik değerini de kazandırmakta, ama aynı zamanda onu imgeselliğe de mahkûm etmektedir. Bu durumda formsuzluk, Georges Bataille’ın kuramlaştırdığı biçimiyle özgürleştirici bir metafor olarak düşünülebilir. Bir yanıyla form ve içeriğin birbirinden özgürleşmesine imkân verirken diğer yandan formsuzluk, form ve imge takıntılı güncel mimarlık ortamında her türlü ikilikleri aşan yeni bakışların, giderek maddesizleşen mimarlık(lar) için taze fikirlerin yeşermesini de tetikleyebilir.

Düşünüldüğü dönemin fiziksel, sosyal, politik, ekonomik veya kültürel sorunlarına keskin eleştiriler getiren ve ufkumuzun daraldığı dönemlerde yeni dünyalar tahayyül etmemizi sağlayan ütopyalar, yaratıcılıklarının yanı sıra sarsıcı eleştirellikleri ile de her zaman ilham kaynağı olmayı sürdürmekteler. Genç mimar adaylarının formsuzluk teması üzerinden keskin bir eleştirellik ve yaratıcılık ile İzmir kentinin geleceğine dair söyleyecek birçok irkiltici sözlerinin, taze fikirlerinin olduğunu düşünmekteyiz.

BİÇİM VE TÜRÜ

Yarışma bu şartname esasları içerisinde, ulusal ve tek aşamalı fikir projesi öğrenci yarışması olarak düzenlenmiştir.

KATILIM ŞEKLİ

Türkiye'deki mimarlık okullarında mimarlık lisans eğitimi yapmakta olan öğrenciler tek veya en fazla 3 kişiden oluşan ekipler halinde katılabilir. Ekip başı mimarlık lisans öğrencisi olmak koşulu ile farklı disiplinlerden öğrenciler ekipte yer alabilir. Katılımcılar en fazla bir öneri ile katılabilirler.

A1 formatında dikey kullanılmış 2 pafta halinde dijital olarak teslim edilir. Ödül alan projeler ve sergilenmeye değer görülen projeler İzmir SMD tarafından panolara basılarak ödül töreninde sergilenir. Ödül alan projeler Serbest Mimar dergisinde basılır. Tüm katılan projeler İzmir SMD'nin web sayfasında arşivlenir.

Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak herhangi bir ön kayıt bulunmaksızın yapılır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

TAKVİM

İZMİR SMD ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ -GÜRHAN TÜMER anısına İZMİR ÜTOPYALARI YARIŞMASI her iki yılda bir açılır. Yarışma haziran ayı içinde ilan edilir. Son başvuru ekim ayı içinde ilan edilen tarihte yapılır. Duyuru İzmir SMD web sayfasından yapılır. Başvuru formuna İzmir SMD web sayfasından erişilebilir.

SEÇİCİ KURUL

Jüri beş kişiden ve bir raportörden oluşur. Beş jüri üyesinin üçünü, TSMD, İstanbul SMD ve İzmir SMD üyelerinden seçilmiş birer kişi, diğer ikisini İzmir SMD tarafından seçilmiş akademisyen üyeler oluşturur. Jüri üyelerinden biri iki dönem üst üste jüri üyeliği yapar. İzmir Serbest Mimarlar Derneği raportörü de belirler.

2017 Seçici Kurulu:

İpek EK

Umut İYİGÜN

Önder KAYA

Hakan Tüzün ŞENGÜN

Levent ŞENTÜRK

Vedat TOKYAY

 

Gökben Güven Özçiçek - Raportör

Dilek Safer - Raportör

 

ÖDÜLLER

Jüri tarafından 3 ödül verilir. Ayrıca 7 sergilenecek proje seçilir.

2O17 Ödülü: Ödül alan ekiplere 2018 yarıyıl tatilinde Atina gezisi olarak belirlenmiştir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 08.10.2017 saat: 24.00

Projelerin en geç 8 Ekim Pazar günü, saat 24.00’a kadar Wetransfer yoluyla izmirsmd@gmail.com adresine 5906x4134 piksel, 150 PPI JPG/PDF olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Teslim edilen dijital paftaların üzerinde RUMUZ bulunmalı, proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunamaz.

 

TESLIMDE İSTENENLER

Yarışmaya gönderilecek projeler dikey kullanılan, A1 formatında basılacak şekilde ve 2 pafta halinde tasarlanacaktır. Sergide 2 pafta yan yana asılacaktır. Panoların baskısı öğrenciler tarafından değil, İzmir SMD tarafından yapılacaktır.

TESLİM EDİLECEK BELGELER

Aşağıdaki belgeler Wetransfer yoluyla izmirsmd@gmail.com adresine yollanacaktır.

• Katılım formu (Ekip halinde katılım durumunda ekip başı belirtilmelidir.)
• Okuldan onaylı öğrenci belgesi (Ekip üyelerinin her biri kendi okuldan onaylı belgesini gönderecektir.
• Proje, A1, 2 pano (5906x4134 piksel, 150 PPI JPG/PDF) olarak yüklenmesi gerekmektedir.)

Katılım Formu için yukarıdaki "Başvuru" bölümünü tıklayınız.

 

TANITIM VE TİCARİ KULLANIM HAKLARI

Yarışmada ödül kazanan tasarım çizimleri ve uygulamaları, ödül kazanan yarışmacının adı da belirtilerek sergilenecektir.

Ödül kazansın veya kazanmasın yarışmaya katılan her yarışmacı, tasarımların sergilenmek amacıyla, İzmir SMD tarafından sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da sürekli olarak sergileme hakkına süresiz sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu nedenle İzmir SMD’den telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Yarışmaya katılan her projede yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, özgün olması, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış olması ve başka bir tasarım yarışmasına katılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İzmir SMD tarafından geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ve tasarımlar ile ilgili olarak 3. şahıslar tarafından “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK” kapsamında yapılacak başvuruların ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Projelerinizi ve taranıp gönderilmesi gereken diğer belgelerinizi Wetransfer yoluyla izmirsmd@gmail.com adresine gönderdikten sonra İzmirSMD sekreteryasını 0530 178 81 20 veya 0532 542 35 53 no'lu telefonlardan arayıp projenizi yolladığınızı bildirmeniz önerilir.