İzmir Serbest Mimarlar Derneği TüzüğüMadde 1: Derneğin Adı

Derneğin adı "İzmir Serbest Mimarlar Derneği"dir.
Bu ad "İzmir-SMD" şeklinde kısaltılmış olarak kullanılabilir.

Madde 2: İzmir-SMD'nin Merkezi

İzmir-SMD'nin merkezi Konak / İzmir'dedir ve şubesi yoktur.

Madde 3: İzmir-SMD'nin Amaçları

3.1. Mimarlık Mesleği ve mesleğin uygulanmasını geliştirmek, toplumda saygınlığını ve etkinliğini arttırmak, topluma karşı sorumluluk anlayışı ile planlama ve inşaatın niteliğini yükseltmek;

 • İzmir-SMD, mimarlık mesleğinin en yüksek standartta uygulanmasını teşvik eder.
 • İzmir-SMD, tasarım, planlama ve inşaatın tüm eleştirel alanlarında kendini bir tartışma platformu olarak görür.
 • İzmir-SMD, tasarım planlama ve inşaat süreçlerinin tümünün geliştirilmesini araştırır, destekler ve deneyciliği teşvik eder.
 • İzmir-SMD, bu çalışmalardaki yanların tüm süreçlerde ve her düzlemdeki ortak etkinliğinin arttırılmasını teşvik eder.
 • İzmir-SMD, bu konulara ilişkin güncel görevlerde tavır alır ve bunları çalışmalarının ağırlık merkezi yapar.
 • İzmir-SMD, iyi bir çevre oluşturulmasında, mimarlığın sanatsal ve kültürel bir öncelik olduğu bilincinin toplumda yerleşmesini hedefler.

3.2. Özgür tasarım ve özgür planlamayı mesleğin temel ilkesi olarak almak;

 • İzmir-SMD, mesleki görev ve yükümlülüklerin yorumlanmasına ve düzenlenmesine mimarların katılımını teşvik eder.
 • İzmir-SMD, fikir ve proje yarışmalarının yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini ve onlarda gerçekçi olarak en iyi çözümlerin elde edilmesini teşvik eder.
 • İzmir-SMD, Mal Sahibi - İşveren ve Serbest (direktif altında olmayan) Mimarlar'ın bir aradalığındaki belirgin işlevsel ayrılığı teşvik eder.

3.3. Tasarım, planlama ve inşaata ilişkin geliştirici yansımaları elde etmek;

 • İzmir-SMD, kendisinin ve başkalarının meslek imgelerinin geliştirilmesi gerektiği bilincinde olmalarını sağlar. Bu bağlamda Mimarlık Meslek Eğitimi ve sürekli gelişmeyi teşvik eder.
 • İzmir-SMD, edinilen mesleki deneyimlerin yüksek nitelikli mesleki hizmet için, en değerli ulusal birikimler olarak korunurluğunun ve sunumunun sağlanmasını teşvik eder.

3.4. Mimarlık mesleği tasarım ve uygulama becerisinin, Türk İnşaat Sektörü ve Yapı Malzemesi Endüstrisi'nin geliştirilmesinde ve onun uluslararası rekabet gücünün arttırılmasında öncülük görevi üstlenmesine katkı koymak;

 • İzmir-SMD, nitelikli Türk mimarlık hizmetlerinin yurtdışı piyasalara açılmasını ve onun uluslararası rekabet gücünün arttırılmasını teşvik eder.

3.5. Mesleğin tüm çalışanlarınca "Mesleki Davranış ve Ahlak İlkeleri"ne uyulmasını, onun değer yargılarının toplumca bilinip, benimsenmesini sağlamak ve onlara uyan üyelerinin meslek onurlarını haksız tecavüzlerden sakınmak;

3.6. Ülkemizde Mimarlık Meslek Hukuku'nun geliştirilmesine ve kurumsallaştırılmasına katkı koymak ve mimarlık hizmetlerinin uluslararası dolaşımında, bu sektörün temsilcisi olarak ulusal yararları savunmak;

3.7. Kamu kurumları bütçelerinden yapılan inşaat harcamaları kapsamındaki mimarlık hizmetleri standartlarının yükseltilmesi amacıyla, mesleki deneyimi ülke genelinde yaygınlaştırılmak üzere, bu hizmetlerin illerin genel bütçeye katkı oranlarını dikkate alan dengeli bir dağıtımla, o illerdeki meslek erbabına yaptırılmasını sağlamak.

Madde 4: Görevler

İzmir-SMD amaçlarını gerçekleştirmek üzere;

 • Türk Mimarlar Odası, Mimarlık Vakfı, Mimarlık Enstitüsü ve benzeri mesleki kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkı koymak. Böylece İzmir-SMD üyelerinin, mesleğe katılacak genç üyeler ve beraber çalışacağı iş ortaklarıyla olacak geliştirici, verimli, üretici, eğitici ve uyumlu beraberliklerine olan ilgisini temsil etmek.
 • İzmir-SMD amaçları kapsamına giren mesleki konuları ve sorunları ortaya çıkarmak ve bunları çalışmalarının ağırlık merkezi yapmak.
 • Ülkemiz inşaat sektörü ve özellikle yapı malzemesi endüstrisinin gelişip güçlenmesi ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasını sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olup, bu yolda yapılacak çalışmalara katkı koymak.
 • Doğal ve kültürel mirasın korunması bilincinin yerleşmesini sağlamak ve çağdaş kullanımlara sunmak üzere araştırma, projelendirme ve gerekli diğer çalışmaların yapılmasını teşvik etmek.
 • Ulusal Mimarlık Arşivi'nin oluşması çalışmalarında bulunmak.
 • Sürekli eğitimi sağlamak üzere amaçları doğrultusunda kongreler, seminerler, sergiler, açık oturumlar, ödüller, inceleme gezileri düzenlemek, yayınlar yapmak ve yapılan çalışmalara katkı koymak.
 • Telif haklarının korunması bağlamında çalışmalar yapmak.
 • Mesleki deneyim ve birikimlerin saptanıp değerlendirilmesi ve bunların kamuoyuna sunulup tanıtılması çalışmaları yapmak.
 • Ülkemizde Mimarlık Meslek Hukuku'nun oluşturulması, geliştirilmesi için girişimlerde bulunmak, bu bağlamda kamu kurum ve kuruluşları ile diğer mesleki kuruluşlarla işbirliğinde bulunup, katkı koymak.
 • Mimarlık mesleğinin uygulanmasını ulusal çıkarlara aykırı gelişmelerden, sorumsuz, yetersiz, meslek dışı müdahalelerden sakınmak,
 • Üyelerinin meslek onurlarını haksız tecavüzlere karşı koruyup savunmak.
 • Mimarlık hizmetleri kullanıcılarına, güvenceli hizmet seçeneklerine ve nitelikli ürüne erişmeyi sağlayacak sözleşme, emek ve bedel tutarları üzerinde aydınlatıcı bilgi sunmak.

Madde 5: Kurucular Kurulu

İzmir-SMD'nin Kurucular Kurulu şu kişilerden oluşur:

 1. Sevgi MOLVA Mimar T.C. 1827 Sok.No: 7/1 Soğukkuyu Mah. Karşıyaka İZMİR
 2. Salih Zeki PEKİN Mimar T.C. 1382 Sok. No:32/7 Kültür Mah. Konak İZMİR
 3. Merih DÖNMEZ Mimar T.C. Talatpaşa Bulv.11/15 Salihli MANİSA
 4. Ahmet Tamer BAŞBUĞ Mimar T.C. Çankaya Mah.155 Sok.No:37/3 Konak İZMİR
 5. Hüseyin EGELİ Mimar T.C. Mithatpaşa Cad.Çankaya Mah. No: 720/6 Konak İZMİR
 6. Nafi ÇİL Mimar T.C. Dr.Enver Bey Cad.Kültür Mah. No: 25/8 Konak İZMİR
 7. Vedat Zeki TOKYAY Mimar T.C. 2034/3 Sok.Atakent Mah. No: 6/8 Karşıyaka İZMİR
 8. Nusret Şükrü KOCAGÖZ Mimar T.C. Atatürk Cad.Kültür Mah. No:174/7 Konak İZMİR

Madde 6: Üye Olma Hakkı

Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler.

Dernek üyeliği kanunla yasaklanmış olanlar Derneğe üye olamazlar. Dernek üyeliği ilgili kurum ve Bakanlık iznine bağlı kişilerin Derneğe üyeliği ancak gerekli izin alındıktan sonra kabul edilir.

Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türk Vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir.

Üyelik için müracaatlar yazılı olarak yapılır. Yönetim Kurulu, müracaatları en geç 30 gün içinde karara bağlar ve durumu ilgiliye yazı ile tebliğ eder.

Madde 7: Üyelerin Hakları

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez. Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınmaz.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

MADDE 8: Üyeliğin Sona Ermesi

Derneğe üye olma şartlarından birini kaybeden veya Dernekler Kanununa,Türk Medeni Kanunu'nun Dernekler hakkındaki hükümlerine, Dernek Tüzüğüne, Genel Kurul ile Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket edenler yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılabilirler. Üyelikten çıkarılan üye kendisine çıkarılma kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde üyelikten çıkarılma kararına karşı genel kurula itiraz edebilir. Hiç kimse üye kalmaya zorlanamaz. Her üye önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığından hak iddia edemez.

Madde 9: Dernek organları

Dernekte

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme kurulu oluşturulması zorunludur.

Dernekte başka organlar kurulabilir. Ancak bu organlara Genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

Genel Kurul Toplantıları

Madde 10: Genel Kurul

 1. Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir şubat ayında yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir

Madde 11: Genel Kurulun görev ve yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. M.K.80: Genel Kurul üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
 7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 8. Derneğin feshedilmesi,
 9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 12: Çağrı usulü

Derneğin olağan Genel Kurul toplantısı iki yılda bir Şubat ayında yapılır. Yönetim Kurulu,dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasında bırakılacak zaman iki haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı yapılacağı ilan edilen gazetede ikinci bir ilan verilerek en geç iki ay içinde toplantının yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 13: Toplantın Yeri

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Madde 14: Genel kurul toplantısı yeter sayısı

Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 15: Toplantının Yapılış Usulü

Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahalli en büyük mülki amirliğine bildirilen gün ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısında imza koyarak toplantı yerine girerler.
2908 Sayılı Dernekler Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip üye seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Madde 16: Toplantıda Görüşülecek Konular

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur .

Madde 17: Olağan Genel Kurul gündemi

Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi aşağıdaki maddeleri kapsar.

a) Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması,
b) Denetleme Kurulunun raporunun okunması, hesapların tetkiki ve tasdiki ile yönetim kurulunun ibrası,
c) Bütçenin aynen veya değiştirilerek kabulü,
d) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
e) Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
f) Yönetim kurulunca gerekli görülecek diğer konular.

Madde 18: Kararın İptali

Toplantıda hazır bulunan kanuna ve tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden itibaren başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. 

Diğer organların kararına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

Madde 19: Yönetim kurulunun teşkili ve görevleri

Yönetim kurulu, 5 asil ve 5 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla iki yıllık görev süresi için seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
A- Yönetim Kurulu Derneği temsil eder. Ancak bu görevi yönetim kurulu üyelerinden birine / birkaçına veya bir üçüncü kişiye verebilir.
B- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
C Tutulması gerekli tüm defterleri usulüne uygun tutmak.
D- Dernek adına yapılacak bildiri, beyanname ve benzeri belgeler hakkında karar vermek.
E- Türk Vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
F- Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 20: Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel kurul mevcut Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuku hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi, Genel Kurulu bir ay içinde toplaması için görevlendirir.

Madde 21: Denetleme kurulu

Denetleme kurulunun, üç asil ve üç yedek üyesi vardır. Bu üyeler genel kurulca gizli oyla iki yıllığına seçilirler.
Bu kurul,denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Madde 22: Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim kurulu başkanı tarafından Yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları,doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.

Madde 23: Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğudur. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı, dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadarki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararı ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir

Derneğin Gelirleri

Madde 24: Derneğin gelir kaynakları

 1. Üyeler ayda 5.000.000,-TL (beşmilyonTL), Yılda 60.000.000,- TL (altmışmilyonTL) üye aidatı öderler,
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 3. Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. Bağış ve yardımlar,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan, ibarettir.

Derneğin dış ülkedeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri Bakanlığı'nın izni ile olur.

Madde 25: Tutulacak Defterler

Dernek aşağıdaki defterleri tutar;

A- İŞLETME HESABI ESASINA TABİ OLMASI DURUMUNDA
1- Üye kayıt defteri
2- Karar defteri
3- İşletme hesabı defteri
4- Envanter Defteri

B- BİLANÇO ESASINA TABİ OLMASI DURUMUNDA
1- Üye Kayıt defteri
2- Karar defteri
3- Yevmiye defteri
4- Büyük defter
5- Envanter defteri

Defterlerin noterden tasdiki zorunludur.

Madde 26: Gelir ve Giderlerde Usul

Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret, içişleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir.

Mahallin en büyük mülki amirliği bu alındı belgelerini, liste halinde , bir tutanağa bağlayarak onaylar.

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Dernek adına gelir toplamakla görevli kişiler tahsil ettikleri paraları 30 gün içerisinde derneğin bankadaki hesabına yatırır ve bankalar vasıtasıyla gönderir, ancak tahsilat o yılın Ocak ayında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. Maddesi uyarınca gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve genel bütçe kanunları ile tespit edilen maaş katsayısının (1.000) bin rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçenler (30) günlük süreyi beklemeksizin derneğe göndermek veya derneğin bankadaki hesabına yatırmak zorundadır. Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır.

Madde 27: Derneğin Feshi

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması zaruridir. Bu suretle çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için Dernekler Kanunu'nun 21 inci maddesine göre üyeler toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkında karar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülkiye amirine yazı ile bildirilir. Fesih halinde mal varlığı Mimarlar Odası İzmir Şubesi'ne bırakılır. Tasfiye hükümet komiseri ve Maliye temsilcisinin denetiminde yapılır.

Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadarki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararı ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 28 : 

Derneğin bütün organları ve görevlileri mevzuata tam bir şekilde uymakla yükümlüdür.

Madde 29:

İş bu tüzükte yer almayan hususlarda Dernekler Kanunun ile Türk Medeni Kanunu ve Diğer kanun hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Nusret Şükrü KOCAGÖZ, BAŞKAN

Nafi ÇİL, BAŞ. VEKİLİ  

Salih Zeki PEKİN, GENEL SEKRETER

Vedat Zeki TOKYAY, VEZNEDAR

Merih DÖNMEZ, MUHASİP

Sevgi MOLVA, ÜYE  

Ahmet Tamer BAŞBUĞ, ÜYE  

Hüseyin EGELİ, ÜYE  Yorum bırakmak için kullanıcı girişi yapmalısınız!

Henüz yorum yapılmamış!