Üye Kayıt Yönetmeliği

(İzmir-SMD'nin 26.02.2005 tarihinde yapılan 1. Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilen) İzmir –Serbest Mimarlar Derneği'ne üye kayıt işlemleri işbu yönetmeliğe göre yapılır.

Madde 1. Üyelik başvurusu

İzmir – Serbest Mimarlar Derneği'ne mesleğini serbest olarak icra eden mimarlar üye olabilirler.

Üyelik için yapılacak başvurular, derneğin iki üyesinin oluru ve önerisini içermek zorundadır. Başvuru dilekçesi Kayıt Kurulu'na iletilmek üzere Derneğin Sekreterliğine teslim edilir.

Başvuru dilekçesine eklenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

1.1 Adı-soyadı,oturma-iş adresleri, Tel/faks numaraları, e-mail adresi, varsa Web-Sitesi adresi (Bknz Başvuru Formu-Kayıt Bilgileri)
1.2 5 adet fotoğraf
1.3 Özgeçmiş (Mesleki özgeçmiş ayrıntılı olacak)
1.4 Mimarlar Odası Kayıt Belgesi
1.5 Halen kendi sorumluluğunda mesleki çalışmalarını sürdürdüğüne ilişkin belge
1.6 Düzgün bir şekilde sunulmuş mesleki yapıtları, çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler.
1.7 Referanslar
1.8 Yüz kızartıcı bir suçtan ya da meslek onuruna ilişkin bir nedenden ötürü herhangi bir yasal hüküm giymediğini belirten kendi imzasını taşıyan taahhütname
1.9 Ege Bölgesi-SMD iç tüzüğünü okuyarak kurallarını aynen benimsediğini belirten kendi imzasını taşıyan taahhütname (Bknz Başvuru Formu-Taahhütname)

Madde 2. Öneri Sahiplerinin Yükümlülüğü

Öneri sahipleri yapacakları öneri ile, adayın gerek mesleki olgunluğu, gerekse toplumdaki saygınlığı ve güvenirliliği açısından Ege Bölgesi-SMD'ye karşı kefaletini üstlendikleri bilinci içinde olmalıdırlar.

Madde 3. Kayıt Kurulu İncelemesi

Kayıt Kurulu, başvuru tarihinden sonraki ilk toplantısında, sunulan belgelerin tam olması durumunda inceleme çalışmalarını başlatır, adayın mesleki yapıtlarını, çalışmalarını ve araştırmalarını özellikle mesleki yükümlülükler açısından değerlendirir. Bu değerlendirmenin amacı, onun yeterlilik ve kalıcılık taşıyan başarılı bir mesleki kimliğe eriştiğini ortaya koyan deneyim ve birikimlerini saptamaktır.

Kayıt Kurulu, İzmir- SMD'ne kaydolmak için yapılan başvuru üzerine, başvuru dosyasının Kurula gelmesini izleyen en çok otuz gün içinde gerekli ön incelemeyi tamamlar.

Kayıt Kurulu, gerekli görürse, başvuru sahibinden kendisi hakkında ek bilgi, belge ve referanslar isteyebilir. Başvuru sahibi, Kayıt Kurulu'nca gerekli sayılırsa, Kurul önüne bizzat gelmek ve istenen açıklamaları yapmak zorundadır.

Başvuru sahibi yukarıdaki fıkrada belirtilen hususlara uymadığı takdirde, kayıt işlemi durdurularak, Kayıt Kurulu'nca kendisine sonuçları da hatırlatılmak suretiyle eksikleri tamamlaması veya Kurul önünde hazır bulunması için uygun bir süre verilir. Bu süre içinde başvuru sahibi eksikleri tamamlanmadığı veya Kurul önünde bizzat bulunma kararına uymadığı takdirde, kayıt istemi reddedilir.

Başvuruda eksikler varsa bunların tamamlanması için başvuru sahibine ek süre verilir ve bu ek süre inceleme süresine ilave edilir.

Madde 4. Askıya Çıkartma

Adayın fotoğrafı ve kimlik bilgileri İzmir – SMD Sekreterlik bürosunda (Bir Federasyon kurulması durumunda, diğer SMD'lerin Sekreterlik Büroları'nda da) askıya çıkarılarak ve üyelere bildirilerek en az 30 gün süre ile tüm üyelerin bilgisine sunulur.

Madde 5. Adaylığa itirazlar

Üyelerin adaylığa olan itirazları, askı süresi içinde yazılı ve imzalı olarak Kayıt Kurulu'na bildirilir. Yapılacak itirazlar adayın toplum içindeki saygınlığına, güvenilirliğine ya da mesleği uygulamasında mesleki yükümlülüklerin ihlallerine ilişkin ve etik değerler bağlamında olmalı, kanıtlanabilir gözlem ve belgelere dayanmalıdır. İtiraz sahibi, yapacağı itirazın Kayıt Kurulu'nca gizli tutulması ya da Genel Kurul bilgisine açıklanması konusundaki seçimini belirtmelidir. Gizliliği istenen başvurular hiç bir şekilde açıklanamaz.

Madde 6. Kayıt Kurulu Kararı

Kurul, askı süresi bittikten ve inceleme çalışmalarını tamamladıktan sonraki ilk toplantısında, varsa yapılan itirazlarla birlikte başvuruyu değerlendirerek sonuç kararını verir. Sonuç kararı; "Olumlu" ya da "Olumsuz" olarak alınır.

Kayıt Kurulu kayıt isteminin kabulüne veya reddine ilişkin gerekçeli kararını Oda Yönetim Kuruluna derhal bildirir.

Madde 7. Kurul'un Olumsuz Kararı

Adaylığın reddi anlamındaki bu karar Yönetim Kuruluna ve öneri sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Karar ve Kurulun saptadığı gerekçeler genel bilgiye açıklanmaz. Adaylığı ret edilen kişi, 3 yılı aşmamak koşulu ile Kurulun belirleyeceği süre içinde üyelik için tekrar başvuruda bulunamaz, önerilemez.

Kayıt istemi reddedilen başvuru sahibi, bu kararın kendisine yazılı olarak tebliğinden itibaren otuz gün içinde gerekçeli bir yazı ile, İzmir-SMD'ne (ya da TSMDB'ne) itiraz edebilir. İtiraz, İzmir-SMD (ya da TSMDB) Yönetim Kurulu'nca incelenerek, altmış gün içinde sonuca bağlanır. Yönetim kurulunun itirazın reddine ilişkin kararları, yargıya başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, nihai ve kesindir.

Madde 8. Kurul'un Olumlu kararı

Adaylığın kabulü anlamındaki bu karar, İzmir-SMD Yönetim Kurul Onayı'na sunulmak üzere öneri sahiplerine, adayın kendisine ve Y.K. Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

Madde 9. Üyeliğin kesinleşmesi

Yönetim Kurulu Üye Kabul Kurulu tarafından kendisine iletilen Üyelik Başvuru Dosyası ve olumlu kararını, ileti tarihinde sonra yapacağı ilk toplantısında inceler ve karar alır.

Yönetim Kurulunun olumlu kararını müteakip başvuru sahibinin üyeliği kesinleşir.

Yönetim Kurulu, Üye Kabul Kurulunun "olumlu" kararını reddetme hakkına sahiptir. Ancak, Yönetim Kurulunun Üye Kabul Kurulunun "olumlu" kararını reddetmesi için dayanakları olan gerekçelerinin olması gerekir. Reddetme gerekçeleri Üye Kabul Kurulu'na, öneri sahiplerine ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Bu durumda, Üye Kabul Kurulu "olumlu" kararında ısrar ederse başvuru sahibinin üyeliği kesinleşir.

Üyeliği kesinleşmiş başvuru sahibi giriş ödentisi ile altı aylık aidatını ödentisini takip eden 10 gün içerisinde Dernek Banka hesabına yatırmak zorundadır.

Madde 10. Üye Listesine Kayıt

Yukarıdaki 9. madde uyarınca üyeliğe kabul edilmiş ve diğer işlemlerini tamamlamış başvuru sahibi Kayıt Kurulu'nca "Üye Listesi"ne kaydedilir. Üyeliğin yasal başlama tarihi Üye Listesine kayıt tarihidir.

Listeye kaydı yapılan mimara İzmir-SMD - Üye Belgesi ve İzmir-SMD Mühürü verilir.

Kayıtla ilgili olarak tutulacak kütükler, kayıt işleminin şekli ve içeriğiyle ilgili ayrıntılar, mimara verilecek Üye Belgesinin ve TSMD mührünün özellikleri, nitelikleri ve kullanılma koşulları, İzmir – SMD (ya da TSMDB'nce) hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 11. Üye Listelerinin ilan edilmesi

İzmir - SMD Üyesi olanların listeleri her yıl Ocak ayı içerisinde, bölgede yaygın okunan en az bir gazetede ilan edilerek kamuoyuna duyurulur.

Madde 12. Kayıt Silme

Yetkili kurullarca yapılan disiplin kovuşturması sonucunda hakkında üyelikten çıkarma cezası verilenler ile yargı kararı uyarınca meslekten men cezası alanların adı İzmir-SMD Yönetim Kurulu kararıyla Mimarlar Listesi'nden silinir.

Yönetim Kurulu ölen veya medeni hakları kullanma ehliyetini sürekli olarak kaybeden mimarlarla, kaydının silinmesini kendisi isteyen mimarların kayıtlarını da siler.

Madde 13. Onur Üyeliği Başvurusu

Onur üyeliğine yapılacak önermeler üç asli üye tarafından, adayın da yazılı kabulü üzerine yazılı olarak doğrudan Yönetim Kurulu Başkanlığına yapılmalıdır. Onur üyeliği mimarlarla kısıtlı değildir. Mimarlığa katkısı belirlenmiş kişiler Onur üyesi olabilirler.

Onur Üyeliğine aday gösterilenlerin kabulü ile ilgili izlenecek yöntemler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 14. Özel Haller

Yukarıdaki maddelere göre, durumları "karşılıklılık koşulu"na uygun olan yabancı uyrukluların İzmir SMD'ne kayıt başvurularında, inceleme, dilekçe sahiplerinin bu durumları göz önünde tutularak Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

Madde 15. Yönetmelik Değişiklikleri

Bu yönetmelikte yapılacak her türlü değişiklik Genel Kurul yetkisindedir.

Madde 16. Yürürlük

İşbu yönetmelik İzmir-SMD'nin 26.02.2005 tarihinde yapılan 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilerek, bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.Yorum bırakmak için kullanıcı girişi yapmalısınız!

Henüz yorum yapılmamış!