Öğrenci Staj Protokolü

Öneri - Taslak

Gerekçe:

Mimarlık Eğitimi veren kurumların eğitim programlarında, öğrencilerin okullarda edindikleri bilgi ve becerileri sınamalarını, meslek yaşamına yakınlaşmalarını, ileride mesleki uygulamalarında karşılaşabilecekleri sorunların neler olabileceğini ve nedenlerini daha yakından algılayabilmelerini sağlamak amacıyla zorunlu staj yer almaktadır.

Geleceğin mimarlarını mesleki yaşama hazırlamakta önemli bir rolü olan, eğitim sürecindeki "şantiye" ve " büro" stajları yeterli ciddiyette uygulanmadığından umulan yararı sağlamadığı ve kurumsallaşmadığı gözlemlenmektedir.

Sorunlar şu alanlarda ortaya çıkmaktadır:

1- Eğitim Kurumları açısından:

a- Öğrencinin yaptığı staj yeterince değerlendirilmemektedir.
b- Öğrencinin yaptığı stajda edindikleri eğitimine yansıtılmamaktadır.
c- Öğrenci yaptığı staj konusunda soruşturulmamaktadır.
d- Stajını başarılı olarak tamamlamış olan öğrenci ödüllendirilmemekte, başarısız olanlar cezalandırılmamaktadır.
e- Staj konusu ile eğitim ilişkisi kurulmamaktadır.
f- Staj veren mimarlar staj yapana yeterli ilgiyi göstermediklerinden eğitim kurumu da stajın önemini ikincil saymak durumunda kalmışlardır.
g- Okullarda kurulmuş Staj Komisyonları öğrencilerin stajlarını kolaylaştırıcı bir eylem içinde değildir ve yol gösterici olmaktan uzaktır.
h- Öğrencilerin doldurmak zorunda oldukları Staj Defterleri bir "anı defteri" şeklinde her gün doldurulmak üzere düzenlenmiştir. Oysa beklenti, öğrencinin staj döneminde elde ettiği edinimleri yorumlamasıdır.
i- Staj verenden istenen öğrenci hakkında değerlendirme formu staj konusunda yetersiz, anlamsız 5 soru ile ve 5 kategoride başarının notlanması esasına göre hazırlanmıştır.

2- Öğrenci açısından:

a- Eğitim Kurumunun staj yapmak durumunda olan öğrencilere staj konusunda gösterdiği ilgisizlik kadar öğrenci de staja ilgisiz kalmıştır. Stajını "zorunlu" olarak yapmaktadır.
b- Genellikle yaz döneminde yapılan stajlar öğrencinin tatilinden "çalmak" şeklinde yorumlanmaktadır.
c- Tatil yapmayı staj yapmaya yeğleyen öğrenciler, çoğu kez yakınları aracılığı ile "staj yaptığına dair belge"yi staj yapmadan edinmeyi tercih eder duruma gelmişlerdir.
d- Staj verenin kendisine ilgisiz davranmasından yakınmaktadırlar,
e- Staj sürecinde, mimarlık bürosunun ya da mimarın mesleki yaşamına katılmak yerine kendilerine, okullarındaki gibi, yeni bir projenin etüt edilmesi olanağının sağlanmasını istemektedirler.
f- Okul yaz sınavları tamamlandıktan sonra staj yeri arayışına geçilmekte, bu nedenle çoğu kez staj yapılacak yer bulunamamakta ya da zorlanılmaktadır.
g- Eğitim düzeninde stajın ertelenmesi ya da öğrencinin mezuniyetinden önce yapmakla yükümlü olduğu stajları tamamlaması gibi "borçlanma" düzeni getirildiğinden, öğrenci öğrenim aşamalarına uygun dönemlerde ilgili stajlarını yapmamakta, bunları ertelemeyi tercih etmektedir.

3- Staj veren açısından:

a- En başta, öğrencinin eğitimine katkı koymak yerine, staj döneminde öğrenciden, yürütülen işlere katkı koyması beklentileri içinde ticari bir davranış gösterilmektedir. (Buna karşın staj yapana bir ücret ödenmek tercih edilmektedir)
b- Öğrencinin büro yaşamının tümüne katılmasına destekçi olunmamaktadır.
c- Staj döneminde öğrenciye ilgi gösterilmemektedir. Geçici ve zorunlu olarak büroda bulunan yeni bir eleman gözü ile bakılmaktadır.
d- Staj yapanın çalışmaları ve davranışları yeterince izlenmemektedir.
e- Eğitim Kurumunun doldurulmasını istediği "yetersiz" form özen gösterilmeden doldurulmakta, genellikle en yüksek notlar verilmektedir.
f- Eğitim sonunda öğrenci hakkından staj verenin düşünce ve gözlemlerini içeren bir rapor yazılmaktan kaçınılmaktadır.

Sonuç olarak, mimarlık öğrencilerinin eğitiminde önemli bir rol oynaması gereken staj düzeni, tarafların isteksiz ve ilgisiz davranışları nedeniyle arzulanan sonuçları verememektedir.

Öğrenci Stajları Protokolü Taslağı

1- Amaç:
Bu Protokol Anlaşma, mimarlık eğitimi gören öğrencilerin okullarında edindikleri bilgi ve becerileri sınamaları, meslek yaşamına yakınlaşmaları, ileride mesleki uygulamalarında karşılaşabilecekleri sorunların neler olabileceğini ve nedenlerini daha yakından algılayabilmelerini sağlanmak amacıyla Mimarlık Eğitimi veren Kurumlarının eğitim programlarına dahil ettikleri zorunlu "şantiye" ve "büro" stajlarının mimarlık eğitiminin bir parçası olmasını sağlamak, gelişmelere açık olarak bu eylemin taraflara faydalarını ön plana çıkarmak ve uygulaması gereken esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2- Hedef
İlk aşamada 2005 yılı Yaz döneminde uygulanmaya başlanması ve esas olarak, 2005-2006 Eğitim dönemi başından itibaren tam olarak uygulanması hedeflenmektedir.

3- Taraflar:
Bu Protokol Anlaşma esas olarak aşağıda belirtilen kurumları bağlar:

a- Staj Yaptıranlar:
a-1: Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
a-2: İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
a-3: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
a-4: Balıkesir .... Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü
a-5: ........

b- Staj Yapanlar
3-a maddesinde yazılı mimarlık eğitimi veren kurumların tüm öğrencileri

c- Staj Verenler
c-1: İzmir SMD üyeleri
c-2: Türk SMD üyeleri,
c-3: M.O. İzmir Şubesi serbest çalışan mimar üyeleri

(NOT: Bu protokol İzmir-SMD ile eğitim kurumlarının her biri ile ayrı ayrı imzalanabileceği gibi, tarafların her birinin mutabakatı sağlanarak "Ortak Protokol" şeklinde de düzenlenebilir)

4- Tarafların görev ve sorumlulukları:
4-1: Mimarlık Eğitimi veren Kurumların görev ve sorumlukları:
4-1-1: İzmir-SMD tarafından her yıl en geç Şubat ayı sonuna kadar kendisine iletilen ve kabul edecekleri stajyer sayısı, dönemi ve çalışma konularını içeren "Staj verecek İzmir SMD üyeleri listesini" her yıl Mart ayı başında tüm öğrencilere ilan edecek duyurulmasını sağlayacaktır.
4-1-2: Her yıl Mart ayı sonuna kadar yapılacak öğrenci başvurularını öğrenci tercihlerini ve öğretim üyesi yorumlarını değerlendirerek listeleyecek ve en geç 15 Nisan tarihine kadar İzmir-SMD'ne iletecektir.
4-1-3: Her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar İzmir SMD tarafından kendisine iletilmiş "Kesin Stajyer Listesi"ni ilgili öğrencilere duyurucaktır.

4-2: Staj yapan öğrencilerin görev ve sorumlukları:
4-2-1: Her yıl Okul Yönetimi (Staj Komisyonu) tarafından Mart başında ilan edilen "Staj verecek İzmir SMD üyeleri listesini" inceleyerek 1. ve 2. tercihlerini "Başvuru Formu" nu doldurarak ve imzalayarak Okul Yönetimine (Staj Komisyonuna) sunacaklardır.

4-3: Staj Verecek İzmir SMD üyelerinin görev ve sorumlukları:
Mimarlık eğitimi gören öğrencilere staj veren İzmir-SMD üyeleri aşağıdaki yükümlülükleri yerine getireceklerdir.
4-3-1: Her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar şantiyesinde ya da bürosunda staj verebilecekleri öğrenci sayısını ve staj yaptıracağı konu ve alanları "İzmir-SMD Öğrenci Stajı Komisyonu"na yazılı olarak bildirecektir.

4-4: İzmir-SMD görev ve sorumlukları:
4-4-1: Her yıl en geç Şubat ayı sonuna kadar şantiyesinde ya da bürosunda staj verebilecekleri üyelerinin listesini (öğrenci sayısını ve staj yaptıracağı konu ve alanları belirterek) Eğitim Kurumları'na yazılı olarak bildirecektir.

4-4-2: Staj Komisyonu vasıtası ile öğretim kurumlarından kendisine her yıl en geç 15 Nisan tarihine kadar iletilen öğrenci başvurularını ve Eğitim Kurumu Listelerini inceleyecek ve staj verecek üyelerinin durumlarını da dikkate alarak staj alacak öğrencilerin listesini kesinleştirecektir. Kesinleşmiş liste her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar Eğitim Kurumu'na iletilecektir.Yorum bırakmak için kullanıcı girişi yapmalısınız!

Henüz yorum yapılmamış!