GÜRHAN TÜMER anısına İZMİR ÜTOPYALARI

İZMİR SMD │ ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 2017

ŞARTNAME

 

Bu yarışma, mimarlığa düşün dünyası üzerinden geliştirdiği çalışmaları ve eleştiri ortamındaki farklı duruşuyla öne çıkan, 2013 yılında aramızdan ayrılan onur üyemiz GÜRHAN TÜMER anısına İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından açılmaktadır.

AMAÇ

Düşün dünyası toplumsal değişim ve dönüşüm dönemlerinde yaşanan sorunlara alternatif model önerileri sunmuştur. Yazın ortamında yer bulmuş, Ütopya olarak kavramsallaşan bu modellerin pek çoğu toplumsal sorunlara çözüm getirmekle birlikte, mekânsal öneriler de geliştirmişlerdir. 20.yy başlarından itibaren ise özellikle kentsel yaşantıyı tarif eden, yeniden-kurgulayan, mekânsal çözümler üreten pek çok kentsel ve mimari ütopya kurgulanmıştır. Bu öneriler kimi zaman gerçekleşemeyecek hayaller olarak kalmışlarsa da pek çoğu gelecek için ufuk açan, yol gösteren, öncülük eden çalışmalar olarak mimarlık literatüründe yerlerini almışlardır. İzmir Serbest Mimarlar Derneği'nin düzenlediği bu yarışma da, toplumsal, morfolojik ve tarihsel arka planına dayalı yapısı gereği mimarlık alanına ilişkin zengin birikime sahip, içerdiği ve geleceğe dönük potansiyelleriyle birlikte, küresel değişimin etkileri ile yüzleşen İzmir kentinin karşı karşıya kaldığı mekânsal sorunlara çözüm önerileri geliştirecek ve geleceğe alternatifler sunarak, kentin vizyonuna katkı koymayı amaçlamaktadır.

2017 TEMASI: “FORMSUZ”

Her türlü keskinlik tanımının ve kategorik ayrımın buharlaşarak hızla geçersizleştiği günümüz dünyasında, sınırları eriten, deneyimleri akışkan hale getiren, koordinatları çözerek bulutsu yapılara dönüştüren hızlanmış zaman, değişken konumlar ve yüzergezerlik üzerine zihinsel olarak yoğunlaşmak mimarlık ortamı için kaçınılmaz görünüyor. Zaman, mekân, form ve içeriğin akışkan ve sabitlenemez halleri, kentlerin geleceğini tahayyül etmek için a priori olgular haline geliyor.

Formun mimarlıkta her zaman kontrol mekanizması olarak kullanıla geldiği söylenebilir. Form, mimarlığa organizasyonel yapısını kazandırdığı gibi düzen, oran vb. normatif nitelikleri ile ona sembolik değerini de kazandırmakta, ama aynı zamanda onu imgeselliğe de mahkûm etmektedir. Bu durumda formsuzluk, Georges Bataille’ın kuramlaştırdığı biçimiyle özgürleştirici bir metafor olarak düşünülebilir. Bir yanıyla form ve içeriğin birbirinden özgürleşmesine imkân verirken diğer yandan formsuzluk, form ve imge takıntılı güncel mimarlık ortamında her türlü ikilikleri aşan yeni bakışların, giderek maddesizleşen mimarlık(lar) için taze fikirlerin yeşermesini de tetikleyebilir.

Düşünüldüğü dönemin fiziksel, sosyal, politik, ekonomik veya kültürel sorunlarına keskin eleştiriler getiren ve ufkumuzun daraldığı dönemlerde yeni dünyalar tahayyül etmemizi sağlayan ütopyalar, yaratıcılıklarının yanı sıra sarsıcı eleştirellikleri ile de her zaman ilham kaynağı olmayı sürdürmekteler. Genç mimar adaylarının formsuzluk teması üzerinden keskin bir eleştirellik ve yaratıcılık ile İzmir kentinin geleceğine dair söyleyecek birçok irkiltici sözlerinin, taze fikirlerinin olduğunu düşünmekteyiz.

BİÇİM VE TÜRÜ

Yarışma bu şartname esasları içerisinde, ulusal ve tek aşamalı fikir projesi öğrenci yarışması olarak düzenlenmiştir.

KATILIM ŞEKLİ

Türkiye'deki mimarlık okullarında mimarlık lisans eğitimi yapmakta olan öğrenciler tek veya en fazla 3 kişiden oluşan ekipler halinde katılabilir. Ekip başı mimarlık lisans öğrencisi olmak koşulu ile farklı disiplinlerden öğrenciler ekipte yer alabilir. Katılımcılar en fazla bir öneri ile katılabilirler.

A1 formatında dikey kullanılmış 2 pafta halinde dijital olarak teslim edilir. Ödül alan projeler ve sergilenmeye değer görülen projeler İzmir SMD tarafından panolara basılarak ödül töreninde sergilenir. Ödül alan projeler Serbest Mimar dergisinde basılır. Tüm katılan projeler İzmir SMD'nin web sayfasında arşivlenir.

Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak herhangi bir ön kayıt bulunmaksızın yapılır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

TAKVİM

İZMİR SMD ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ -GÜRHAN TÜMER anısına İZMİR ÜTOPYALARI YARIŞMASI her iki yılda bir açılır. Yarışma haziran ayı içinde ilan edilir. Son başvuru ekim ayı içinde ilan edilen tarihte yapılır. Duyuru İzmir SMD web sayfasından yapılır. Başvuru formuna İzmir SMD web sayfasından erişilebilir.

SEÇİCİ KURUL

Jüri beş kişiden ve bir raportörden oluşur. Beş jüri üyesinin üçünü, TSMD, İstanbul SMD ve İzmir SMD üyelerinden seçilmiş birer kişi, diğer ikisini İzmir SMD tarafından seçilmiş akademisyen üyeler oluşturur. Jüri üyelerinden biri iki dönem üst üste jüri üyeliği yapar. İzmir Serbest Mimarlar Derneği raportörü de belirler.

2017 Seçici Kurulu:

İpek EK

Umut İYİGÜN

Önder KAYA

Hakan Tüzün ŞENGÜN

Levent ŞENTÜRK

Vedat TOKYAY

 

Gökben Güven Özçiçek - Raportör

Dilek Safer - Raportör

 

ÖDÜLLER

Jüri tarafından 3 ödül verilir. Ayrıca 7 sergilenecek proje seçilir.

2O17 Ödülü: Ödül alan ekiplere 2018 yarıyıl tatilinde Atina gezisi olarak belirlenmiştir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 08.10.2017 saat: 24.00

Projelerin en geç 8 Ekim Pazar günü, saat 24.00’a kadar Wetransfer yoluyla izmirsmd@gmail.com adresine 5906x4134 piksel, 150 PPI JPG/PDF olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Teslim edilen dijital paftaların üzerinde RUMUZ bulunmalı, proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunamaz.

 

TESLIMDE İSTENENLER

Yarışmaya gönderilecek projeler dikey kullanılan, A1 formatında basılacak şekilde ve 2 pafta halinde tasarlanacaktır. Sergide 2 pafta yan yana asılacaktır. Panoların baskısı öğrenciler tarafından değil, İzmir SMD tarafından yapılacaktır.

TESLİM EDİLECEK BELGELER

Aşağıdaki belgeler Wetransfer yoluyla izmirsmd@gmail.com adresine yollanacaktır.

• Katılım formu (Ekip halinde katılım durumunda ekip başı belirtilmelidir.)
• Okuldan onaylı öğrenci belgesi (Ekip üyelerinin her biri kendi okuldan onaylı belgesini gönderecektir.
• Proje, A1, 2 pano (5906x4134 piksel, 150 PPI JPG/PDF) olarak yüklenmesi gerekmektedir.)

Katılım Formu için yukarıdaki "Başvuru" bölümünü tıklayınız.

 

TANITIM VE TİCARİ KULLANIM HAKLARI

Yarışmada ödül kazanan tasarım çizimleri ve uygulamaları, ödül kazanan yarışmacının adı da belirtilerek sergilenecektir.

Ödül kazansın veya kazanmasın yarışmaya katılan her yarışmacı, tasarımların sergilenmek amacıyla, İzmir SMD tarafından sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da sürekli olarak sergileme hakkına süresiz sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu nedenle İzmir SMD’den telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Yarışmaya katılan her projede yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, özgün olması, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış olması ve başka bir tasarım yarışmasına katılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İzmir SMD tarafından geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ve tasarımlar ile ilgili olarak 3. şahıslar tarafından “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK” kapsamında yapılacak başvuruların ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

İzmir SMD Ütopya Yarışma Jüri Tutanağı:

14. Ekim 2017 Cumartesi Saat 10.00 ‘da İzmir SMD Ütopya Yarışma Jürisi, tam katılım ile toplanarak yarışma değerlendirmesini gerçekleştirmiştir.

Vedat TOKYAY, Umut İYİGÜN, Önder KAYA, Hakan Tüzün ŞENGÜN, İpek EK, Gökben Güven ÖZÇİÇEK‘in katılımları ile Jüri toplantıya başladı. İlk gündem Jüri Başkanının seçimi idi. Jüri Başkanlığına Vedat TOKYAY oy birliği ile seçildi.

Ardından projelerin ilk değerlendirmesinde 4 numaralı projenin, yarışma içeriği ile ilgili olmadığı için değerlendirme dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

Birinci tur değerlendirmeye geçildi. Bütün Projeler tek tek okunarak proje yorumları bütün jüri tarafından gerçekleştirildi. Bu değerlendirme sonucunda 7 ve 9 numaralı projelerin tema ile bağlantısı olmaması ve /veya mimari bir yaklaşım geliştirmemesi sebebi ile sergi dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

Birinci tur değerlendirmesinin devamında 3-6-7-9 ve 10 numaralı projelerin oy birliği ile elenmesine karar verildi.

Birinci turda elenen 3-6-10 numaralı projeler ise, mimari bir yaklaşım geliştirmekle birlikte çizim ve anlatım dilinin birbirini tamamlamaması ve eleştirel bakıştaki zayıflıktan dolayı oy birliği ile elendiler.

1-2-5-8 ve 11 numaralı projeler geliştirdikleri eleştirel bakışın başarısı ve ürettikleri mimari yaklaşım, çizimler ve metinler arasındaki tutarlılık nedeni ile ikinci turda değerlendirmeye hak kazandılar.

İkinci turda 1-11 numaralı projelerin elenmesine oybirliği ile karar verildi. İzmir özelinde bir yaklaşım geliştirilmemesi ve mekânsal dilde anlatımın zayıflığı sebebi ile oy birliği ile elendiler.

Üçüncü tura kalan 2-5 ve 8 numaralı projeler jüri tarafından tekrar değerlendirmeye alındı. Mimari anlatımdaki başarı, İzmir özelinde geliştirilen çözüm önerileri ve yaklaşımlar, metin ve çizim arasındaki tutarlılık ve grafik anlatımdaki başarı göz önüne alınarak değerlendirildiler.

Bu değerlendirme sonunda 2 numaralı projenin (Organik Kolaj) felsefi yaklaşımındaki yetkinliği ile metinsel ve görsel anlatım başarısı nedeniyle birinci ödüle oy birliği ile değer görüldü.

5 numaralı proje (Bağlantılar) İzmir özelinde önemli bir mimari ve kentsel probleme getirdiği mekânsal çözümler nedeniyle İkincilik ödülüne oy birliği ile layık görüldü.

8. Numaralı projenin (DeMonte) çözüm önerisindeki özgünlük (hafif ve taşınabilir mekânlar önermesi) nedeniyle oybirliği ile üçüncü olmasına karar verildi.

 

Birincilik Ödülü:

2. numara (Organik Kolaj) 17905 Rumuzlu Osman Batuhan TÜRKER (ODTÜ)

İkincilik Ödülü:

5. Numara (Bağlantılar) Düğüm Rumuzlu

Kadir Mert TATAR (MEF), Didem ERTEM (İTÜ), Alpcan HASTÜRK (İTÜ)

Üçüncülük Ödülü:

8. Numara (DeMonte) HT9496 Rumuzlu Hasret Gül ATMACA, Tugay Yılmaz (GEBZE TEKNİK)

 

Jüri Başkanı: Vedat TOKYAY

Umut İYİGÜN Önder KAYA Hakan Tüzün ŞENGÜN İpek EK

 

***********************************************************************************************

 

Sıra No : 1 sıra no - Rumuz : nOus - Proje Adı : nOus - 2.Eleme Sergileme

Sıra No : 2 sıra no - Rumuz : 17905 - Proje Adı : ORGANİK KOLAJ - 1.ÖDÜL

Sıra No : 3 sıra no - Rumuz : KOPOSE - Proje Adı : KOZMOPOLİT İZMİR - 1.ELEME SERGİLEME

Sıra No : 4 sıra no - Rumuz : ÇİLEK - Proje Adı : PRİMİTİVE FUTURE - DEĞERLENDİRME DIŞI

Sıra No : 5 sıra no - Rumuz : DÜĞÜM - Proje Adı : BAĞLANTILAR - 2.ÖDÜL

Sıra No : 6 sıra no - Rumuz : MuMe - Proje Adı : BLOB - 1.ELEME SERGİLEME

Sıra No : 7 sıra no - Rumuz : 63582 - Proje Adı : KİNETİK ZAR - 1.ELEME SERGİLEME DIŞI

Sıra No : 8 sıra no - Rumuz : HT9496 - Proje Adı : deMONTE - 3.ÖDÜL

Sıra No : 9 sıra no - Rumuz : LAVMER-GEN - Proje Adı : LAVMER-GEN - 1.ELEME SERGİLEME DIŞI

Sıra No : 10 sıra no - Rumuz : 93436 - Proje Adı : YER DOKU - 1.ELEME SERGİLEME

Sıra No : 11 sıra no - Rumuz : 82360 - Proje Adı : archi'tech - 2.ELEME SERGİLEME

 

*************************************************************************************************************

 

Ödül Kazanan Projeler ve Proje Sahipleri

1. Ödül 
17905 rumuzlu proje sahibi Osman Batuhan Türker – Ortadoğu Teknik Üniversitesi

2. Ödül 
DÜĞÜM rumuzlu proje sahipleri Kadir Mert Tatar (Ekipbaşı)- MEF Üniversitesi
Didem Ertem- İstanbul Teknik Üniversitesi
Alpcan Hastürk- İstanbul Teknik Üniversitesi

3. ÖDÜL 
HT9496 rumuzlu proje sahipleri Hasret Gül Atmaca (Ekip Başı) – Gebze Teknik Üniversitesi
Tugay Yılmaz - Gebze Teknik Üniversitesi

Sergilenmeye değer görülen diğer beş proje

1. nOus rumuzlu proje sahipleri Ezgi Yardımcı (Ekip Başı ) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Emre Taş - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2. KOPOSE rumuzlu proje sahipleri Süleyman Burçak Çıkıkçı – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Ege Kandemir – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Betül Aybüke Meral - Yaşar Üniversitesi

3. MuMe rumuzlu proje sahipleri Muhammed Yılmaz (Ekip Başı)- Yıldız Teknik Üniversitesi
Mert Topaloğlu – Yıldız Teknik Üniversitesi

4. 93436 rumuzlu proje sahibi Ali Rıza Bayrak – Gebze Teknik Üniversitesi

5. 82360 rumuzlu proje sahipleri Aylin Özkan (Ekipbaşı) – Dokuz Eylül Üniversitesi
Abdülkadir Keleş - Dokuz Eylül Üniversitesi
Nusret İrfan Uşun - Dokuz Eylül Üniversitesi

Projelerinizi ve taranıp gönderilmesi gereken diğer belgelerinizi Wetransfer yoluyla izmirsmd@gmail.com adresine gönderdikten sonra 0 533 916 30 92 no'lu telefondan arayıp projenizi yolladığınızı bildirmeniz önerilir.