ŞARTNAME


AMAÇ
“İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ”, İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından 2017 yılından bu yana İzmir kenti mimarlık okulları arasında en iyi bitirme projelerini seçmek, yeni / genç mimarları teşvik etmek ve özendirici bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir.
 

BİÇİM VE TÜRÜ
“İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ”, mimarlık alanında İzmir kenti mimarlık okullarında eğitim görmüş lisans öğrencilerine açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş, mimarlık öğrencileri bitirme projesi yarışmasıdır.

 

KATILIM ŞEKLİ
Ödül programına, mimarlık lisans eğitimini İzmir’deki mimarlık okullarında sürdürmüş öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarına ait bitirme projeleri ile katılabilir. Yarışmanın dili Türkçe’dir. Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak, herhangi bir ön kayıt yapılmaksızın alınmaktadır. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 

Projeler A1 formatında dikey kullanılmış 2 pafta halinde dijital olarak teslim edilir. Sergilenmeye değer görülen ve ödül alan projeler İzmir SMD tarafından panolara basılarak ödül töreninde sergilenir. Ödül alan projeler SMD'nin basılı ve/veya online tüm yayın ortamlarında yayımlanır. Programa katılan tüm projeler İzmir SMD'nin web sitesinde arşivlenir.

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
Yarışmaya gönderilecek başvurular 2021 - 2022 öğretim yılı bitirme projelerine ait olmalıdır.

Başvuru Formu eksiksiz bir biçimde doldurulmalı, proje yürütücüsü tarafından onaylanmalıdır.
Mezuniyet Belgesi veya proje başarı notunun yazılı olduğu transkript
Proje Dikey kullanılmış 2 adet A1 pafta
(3507,9 x 4960,6 piksel boyutlarında / jpg veya pdf formatında)


Dijital paftaların dosya isimleri, örnekteki gibi 5 rakamdan oluşan bir rumuz ile katılım yılını ve pafta sırasını gösterir sayıdan oluşmalıdır.

Örnek: RUMUZ _ YIL _ PAFTA SIRA NO ( 18579 _ 2022 _ 01 ve 18579 _ 2022 _ 02 )

 

Rumuz 5 rakamdan oluşmalı ve rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı, sıralı olmamalıdır.

Paftalardaki tüm yazılar Türkçe olmalıdır.

Teslim edilen dijital paftaların üzerinde, proje sahiplerinin kimliğini belli eden (okul adı, isim, soyisim, dersin kodu, vb.) herhangi bir işaret, yazı, sembol kullanılmayacak; paftalar üzerinde rumuz kesinlikle yer almayacaktır.

Başvurular, üzerinde rumuzun yazılı olduğu sıkıştırılmış (*.zip / *.rar) bir klasör içinde wetransfer ile izmirsmd@gmail.com adresine gönderilecektir.

TAKVİM
“MERHABA - İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ” her yıl düzenlenir. Yarışma İzmir’deki mimarlık okullarında eğitim öğretimin sona ermesi ile birlikte ilan edilir. Duyuru, İzmir SMD web sayfasından yapılır. Başvuru formuna İzmir SMD web sayfasından ve ilgili okulların Mimarlık Bölüm Başkanlıkları’ndan erişilebilir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 06.07.2022 saat: 23.59
SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ: 22.07.2022-23.07.2022

 

SEÇİCİ KURUL
Seçici Kurul, beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. TSMD, İstanbul SMD ve İzmir SMD Yönetim Kurulu Başkanları, Seçici Kurul’un doğal asil üyeleridir, bir asil üye ödüllendirme döneminde İzmir’deki üniversitelerde görev almamış akademisyenler arasından seçilir, bir asil üye de İzmir SMD üyeleri arasından seçilir. Yedek üyeler ve raportör ve/veya raportörler İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından belirlenir.

Asil Üyeler:
Tamer AKSÜT, Y. Mimar (İzmir SMD)
M. Burak ALTINIŞIK, Doç. Dr. (PAÜ))
Durmuş DİLEKCİ, Y. Mimar (İstanbul SMD)
Ali Osman ÖZTÜRK, Y. Mimar (TSMD)
Melis VARKAL, Y. Mimar (İzmir SMD)

Yedek Üyeler:
İlker ÖZDEL, Y. Mimar (İzmir SMD)
Dürrin ULEMA, Y. Mimar (İzmir SMD)
 

Raportörler:
Yağmur KAYA, Mimar


(*) İsimler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

 

ÖDÜLLER
Jüri tarafından katılımcılar arasından, 3 adet proje Eşdeğer Ödül ile ödüllendirilir.
Ayrıca 3 adet proje sergilenmek üzere seçilir.

2022 YILI ÖDÜLLERİ: Eşdeğer Ödüller 3 x 7.000 TL ve Sergileme Ödülleri 3 x 4.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

TANITIM VE TİCARİ KULLANIM HAKLARI
Yarışmada ödül kazanan projeye ilişkin paftalar, ödül kazanan yarışmacının adı, soyadı, okulu belirtilerek sergilenecektir.

Ödül kazansın veya kazanmasın yarışmaya katılan her yarışmacı, tasarımların sergilenmek amacıyla, İzmir SMD tarafından sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da sürekli olarak sergileme hakkına süresiz sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu nedenle İzmir SMD’den telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Yarışmaya katılan her projede yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, özgün olması, daha önce başka bir yerde üretilmemiş olması şartları aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İzmir SMD tarafından geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ve tasarımlar ile ilgili olarak 3. şahıslar tarafından “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK” kapsamında yapılacak başvuruların ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.
 


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

İzmir Serbest Mimarlar Derneği  olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. madde ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i kapsamında, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini, hangi amaçlarla kimlere aktarılacağını, toplanma yöntemini ve hukuki sebebini, verilerinizin işlenmesi ile ilgili kullanabileceğiniz hakları bildirmekle yükümlüyüz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE TANIMLAR

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

ifade eder.

İzmir Serbest Mimarlar Derneği ; veri sorumlusu sıfatıyla, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri alarak kişisel verilerinizi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK‘nın 4. maddesinde yer alan;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENİYOR?

Aşağıdaki kategoride yer alan kişisel verilerinizden;

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

BU KAPSAMDA ALINAN KİŞİSEL VERİ TİPLERİ

Kimlik Bilgisi

Kişisel veri sahibinin adı-soyadı, doğum tarihi

İletişim Bilgisi

Kişisel veri sahibinin telefon numarası, e-posta adresi

Yarışmaya Katılım Aşamasında Toplanan Veriler

Kişisel veri sahibinin yarışmaya konu tasarımı ve senaryosu, çerez kayıtları, IP kayıtları

 • Kimlik bilgilerinizden olan ad, soyadınızı; diğer yarışmaya katılanlardan ayırt edilmenizi ve bu kapsamda yarışma sürecinin daha hızlı ve güvenilir yürütülmesini sağlamak, kazanmanız halinde eseriniz ile birlikte yarışma internet sitesinde, sosyal medya mecralarında ilan edilmeniz, eseriniz altında adınız ve soyadınız yazılarak yarışmaya katılım safhasının yürütülmesi,

 • Kimlik bilgilerinizden olan doğum tarihinizi; yarışmaya katılım için yasal yaş sınırı üzerinde olduğunuzu doğrulamak,

 • İletişim bilgilerinizden olan telefon numaranız ve e-posta adresinizi; yarışma kapsamında ve yarışma ile ilgili konularda iletişim kurabilmek, dereceye girmeniz halinde sizi bilgilendirebilmek,

 • Yarışmaya katılım aşamasında toplanan verilerinizden olan tasarımınızı ve senaryonuzu; yarışma kapsamında ödüle hak kazanıp kazanmayacağınıza ilişkin gerekli değerlendirmeyi yapabilmek,

 • Yarışmaya katılım aşamasında toplanan verilerinizden olan internet sitemizi ziyaretiniz sırasında toplanan IP ve çerez verilerinizi; oylama süreciyle sınırlı olarak, yarışma kurallarına uygun şekilde bir kullanıcının bir kategoride yarıştığının denetimini yapabilmek, yarışmaya katılımların Türkiye ile sınırlı olması sebebiyle ülkenizin belirlenmesi,

amaçları ile işlemekteyiz.

Yarışmaya katılım sırasında gönderebileceğiniz eserleriniz içerisinde sizin belirli ya da belirlenebilir olmanızı sağlayan imzanız, adınız soyadınız bulunabilir. Eserlerinizi sunmanız ile ilgili verilerinizin yarışma kapsamında, jürinin değerlendirmesi sırasında işlenebileceğini kabul etmiş olursunuz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE TOPLANMASINDAKİ HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz;

 • https://www.izmir-smd.org.tr/ sitesinde bulunan yarışma başvuru formu,

 • https://www.izmir-smd.org.tr/ sitesine erişim sağladığınız cihazdan alınan veriler

aracılığı ile toplanabilmektedir.

İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından gerçekleştirilen işleme faaliyeti KVKK‘nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydı ile İzmir Serbest Mimarlar Derneği  meşru menfaatleri kapsamında zorunlu olması

sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILIYOR?

Kişisel verileriniz;

 • İzmir Serbest Mimarlar Derneği  yarışma süreçlerimizin hızlandırılması ve yarışma başvurunuzun etkin değerlendirilmesi amacı ile,

 • Yarışma süreçlerinin devam ettirilebilmesi amacı ile ifa yardımcılarımız ve iş ortaklarımız ile,

 • Düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşlarına İzmir Serbest Mimarlar Derneği  haklarını kullanabilmesi ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile,

gerekmesi ve talep edilmesi halinde, taleple sınırlı olmak kaydı ile KVKK‘nın 8. maddesi uyarınca ve yukarıda belirtilmiş KVKK‘nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen istisnalar dahilinde ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanıza başvurularak aktarılabilmektedir.

 1. İŞLEME KAPSAMINDA HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 2. e) KVKK‘nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK‘nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde ve KVKK‘nın 10. maddesindeki haklarınız kapsamında verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) İzmir Serbest Mimarlar Derneği ‘nden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ“‘de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Başvurunuz KVKK‘da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup İzmir Serbest Mimarlar Derneği sizden yalnızca başvurucu ile gerçek veri sahibinin eşleştirilebilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına bazı doğrulayıcı bilgiler talep edilecektir.

MERHABA-İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülü 2022

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

2022 MERHABA YARIŞMASI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ....

DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ....

Merhaba-İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülleri 2022 Seçici Kurulu; 29 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da İzmir Serbest Mimarlar Derneği ofisinde toplandı. Seçici Kurul üyelerinden M. Burak ALTINIŞIK’ın mazereti nedeniyle katılamadığı toplantı, Tamer AKSÜT, Ali Osman ÖZTÜRK, Durmuş DİLEKCİ, Melis VARKAL ile yedek üye İlker ÖZDEL katılımları ve Yağmur KAYA raportörlüğünde gerçekleşti.

İlk gündem maddesi olarak Seçici Kurul Başkanı’nın seçimi yapıldı. Melis VARKAL oy birliği ile başkanlığa seçildi.

Raportör, yarışmaya 64 proje teslim edildiğini, 64 projede belirtilen kimlik bilgilerinin raportör tarafından gizlenerek, 27.07.2022 tarihinde bireysel çalışmalarını yapmak üzere Seçici Kurul ile dijital olarak paylaşıldığını belirtti.

Bireysel incelemelerini tamamlamış olan Seçici Kurul, çalışmalarına değerlendirme kriterlerinin saptanması ile başladı. Yarışmaya farklı okullardan, çeşitli proje alanı ve program verileriyle hazırlanıldığı göz önüne alınarak ve her projenin kendi ürettiği hedefler ve söylemler doğrultusunda değerlendirilmesine karar verilerek değerlendirme süreci başlatıldı.

Değerlendirme çalışmaları saat:18.00’da tamamlandı ve raporların yazımına geçildi.

SEÇİCİ KURUL PROJE RAPORU

1. tur eleme: Şartnamede belirtilen esaslar dikkate alınarak değerlendirildi.

24 nolu projede yürütücü onayı bulunmadığı için oy birliği ile olmak üzere toplam 1 adet projenin elenmesine karar verildi.

1-23,25-64 sıra numaralı toplam 63 adet projenin bir üst tura geçmesine karar verildi.

2. tur eleme: Bu aşamada jüri üyeleri projelerin ifade yetkinliklerini ve geliştirdikleri söylemleri tartışmıştır. Projeler, tasarım düzeyi ile anlatım dili ve bütünlüğü açısından değerlendirilmiş ve değerlendirme sonucunda;

6,7,8,9,10,11,14,15,17,21,22,23,27,28,30,31,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,50, 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63 no’lu projeler oy birliğiyle olmak üzere toplam 43 adet projenin elenmesine karar verilmiştir.

1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 32, 36, 45, 48, 62, 64 sıra no’lu toplam 20 adet proje oy birliği ile bir üst tura geçmiştir.

3. tur eleme: Bu aşamada projelerin ana tasarım kararları, geliştirdikleri kavramsal yaklaşım, dil bütünlüğü ve ifadesi, işlev çözümleri, arsa ve kentsel ölçek kararlarının temel düzeyde karşılanmış olup olmadığı değerlendirilmiş ve değerlendirme sonucunda;

1, 3, 5, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 29, 32, 45, 48, 64 sıra no’lu toplam 14 adet projenin oy birliği ile elenmesine karar verildi.

2, 4, 16, 26, 36, 62 sıra no’lu toplam 6 adet projenin oy birliği ile bir üst tura geçmesine karar verildi.

• 1 sıra no’lu proje; konsepti başarılı bulunmakla birlikte, projede bulunan fikrin mekansal karşılıkları, üçüncü boyut etkisinde mevcut yapı ve meydanla kurduğu ilişki eleştirilmiştir.
• 3 sıra no’lu proje; kütleler arasında oluşturduğu açık alanlar başarılı bulunmuş, kıyı ve yakın çevresi ile daha güçlü bir ilişki kurması ve malzeme kararlarının inceltilmesi beklenmiştir.
• 5 sıra no’lu proje; projenin çevresi -özellikle Varyant- ile kurduğu ilişki ve ortaya çıkan yaya hareketinin iç mekanlara yansıması olumlu bulunmakla birlikte; mekanlar arası ilişkinin yeterli olgunluğa ulaşamadığı, A-A ve B-B kesitlerinde dolaşım ağındaki akışın yeteri kadar gösterilmediği düşünülmüştür.
• 12 sıra no’lu proje; projenin yapılaşma dili, silüetteki etkisi ve bulunduğu alanın ölçeğine olan tutumu başarılı bulunmakla birlikte; kıyı ile olan ilişkisi yeterli bulunmamış, planlarda bulunan art alanlar sebebi ile mekanların yeterli olgunluğa ulaşamadığı düşünülmüştür.
• 13 sıra no’lu proje; ana fikrin ilginç bulunması ile birlikte projede oluşturulmaya çalışılan zemin ilişkisinin hem nitelikli mekanlar yaratma konusunda hem meydan ile ilişki kurma noktasında yetersiz kaldığı ve oluşturulan formun iç mekana yeterince katkı sağlamadığı düşünülmüştür.
• 18 sıra no’lu proje; projenin kütlesi ve iç mekanda ürettiği kalite olumlu bulunmakla birlikte ölçeği nedeniyle proje alanı ile kurduğu ilişki yeterli görülmemiştir.
• 19 sıra no’lu proje; Bahribaba Parkı ile kıyıyı birbirine bağlama, üst kottaki insan hareketini kıyıya ulaştırma çabası başarılı bulunmakla birlikte, bu bağlantı zayıf, yapı ve çevre ile kurduğu ilişkinin ölçeği ile getirilen mekansal öneriler yetersiz bulunmuştur.
• 20 sıra no’lu proje; projenin sunum dili, arkeopark üzerindeki yapıların yerden koparılma niyeti ile projenin yer ile sınırlı ilişki kurması fikri olumlu bulunmuştur. Yapıların çok fazla tekrar etmesiyle ölçek probleminin oluşması ve bağlamla olan bağının kopması eleştirilmiştir.
• 25 sıra no’lu proje; projenin alternatif kamusal katman üretme niyeti olumlu bulunmakla birlikte meydana fazla müdahale edildiği düşünülmüş ve kurduğu ilişki yeterli bulunmamıştır.
• 29 sıra no’lu proje; sunum tekniği ve ifade dili başarılı bulunmakla birlikte fikirlerin mimari karşılıklarının yeterli olmaması nedeniyle eleştirilmiştir.
• 32 sıra no’lu proje; projenin tanımlı probleme karşı tavrı olumlu bulunmuş ancak sonuç ürünün yapılaşma ölçeği ve biçiminin bu tepkisel tavır ile çelişmesi nedeniyle eleştirilmiştir.
• 45 sıra no’lu proje; Milli Kütüphane Caddesi ve çevresi ile kurmaya çalıştığı ilişki ve kente tutunma biçimi olumlu bulunmakla birlikte, meydan ile kurulan ilişki yetersiz görülmüştür.
• 48 sıra no’lu proje; mimari kompozisyon, açık ve yarı açık mekanların birbirleriyle ilişkisi olumlu bulunmakla beraber; bulunduğu yer ile kurduğu ilişki, kıyıda oluşturduğu duvar etkisi problemli bulunmuştur.
• 64 sıra no’lu proje; çevresi ile kurduğu duyarlı ilişki ve tarımın gelişmesi ile ilgili kurgu başarılı bulunmakla birlikte, önerinin mekansal karşılıkları yeterli bulunmamıştır.

4. tur: Oy birliği ile ödül grubuna giren 6 adet proje arasından;

2, 16, 26 no’lu projeler 3-2 oy çokluğu ile sergilemeye,

4, 36, 62 no’lu projeler 4-1 oy çokluğu ile eşdeğer ödüle layık görülmüştür.

Sergileme:
2 sıra no’lu proje: Projenin farklı kotlarda kamusallık oluşturma çabası olumlu bulunmuş, -4.50 kotunda kurguladığı kapalı mekanlar ile yarı açık alanların ilişkisi eleştirilmiştir.

16 sıra no’lu proje: Projenin kavramsal yaklaşımı güçlü, yapı plastiği ve yarattığı mekansal kalite ile başarılı bulunmuştur. Bununla birlikte projenin grafik ifadesi başarılı olarak değerlendirilmiş, Köy Enstitüleri ile kurulan dolaylı ilişki eleştirilmiştir.

26 sıra no’lu proje: Yapının mevcut yapı ile kurduğu ilişki başarılı bulunmuş, üst kotlarda değerli ara mekanların ortaya çıktığı düşünülmüştür. Anlatımın grafik dili başarılı olduğu, meydan ile kurduğu ilişkinin ise kısıtlı bırakıldığı değerlendirilmiştir.

Eşdeğer Ödül:
4 sıra no’lu proje: Projenin çevresi ile yaya hareketi üzerinden kurduğu ilişki olumlu olarak değerlendirilmiş, iç mekanların meydan ile birlikte ele alınması başarılı bulunmuştur. Ayrıca proje kurgusunu ve tasarım sürecini anlatırken kullandığı sunum dili de olumlu bulunmuştur.

36 sıra no’lu proje: Mevcut taş yapı ile ölçekli ve ince bir birliktelik kurulmuş olması, kentle kurduğu ara kesitler ve dış mekan çözümleri olumlu bulunmuştur. Ayrıca fikri aktarmada kullanılan çizim dilinin anlaşılır ifadesi ve sunumdaki netlik başarılı olarak değerlendirilmiştir.

62 sıra no’lu proje: Projede tanımlanan problem ve önerilen kavramsal yaklaşımın mekansallaşma becerisi olumlu bulunmuş; biçimsel yaklaşım, maden ile kurulan ilişki ve tüm bunları aktarmada kullanılan sunum dilinin başarılı olduğu değerlendirilmiştir.

Rapor yazımının tamamlanmasından sonra kimlik tespitine geçildi. Buna göre;

KİMLİK TESPİT

Sergileme

2 sıra nolu – 96025 rumuzla katılan proje sahibi Yunus Emre GÖRGÜÇ – Dokuz Eylül Üniversitesi

16 sıra nolu – 40319 rumuzla katılan proje sahibi Bilge KÖSEM – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

26 sıra nolu – 37925 rumuzla katılan proje sahibi Ahmet Faruk OKUTAN – Dokuz Eylül Üniversitesi

Eşdeğer Ödül

4 sıra nolu – 17376 rumuzla katılan proje sahibi Aslı Dilay VURALLI –Dokuz Eylül Üniversitesi

36 sıra nolu – 74815 rumuzla katılan proje sahibi Hakan DEMİRÇAKAN– Yaşar Üniversitesi

62 sıra nolu – 30186 rumuzla katılan proje sahibi Eylül OĞUZLAR – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Seçici Kurul çalışmasını saat: 18:30’da sonlandırdı

Başkan: Melis VARKAL

Üye : Tamer AKSÜT
Üye : Durmuş DİLEKCİ
Üye : Ali Osman ÖZTÜRK
Üye : İlker ÖZDEL

Projelerinizi ve taranıp gönderilmesi gereken diğer belgelerinizi Wetransfer yoluyla izmirsmd@gmail.com adresine gönderdikten sonra 0 533 916 30 92 no'lu telefondan arayıp projenizi yolladığınızı bildirmeniz önerilir.